× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Aan Christus gehecht (1900)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

De afbeelding op het raam volgt tamelijk nauwkeurig het verhaal uit de Legenda Aurea. In het midden zien we Andreas. Zijn centrale positie wordt onderstreept door de felrode kleur van zijn gewaad. Hij is naar links gewend waar het kruis hem wacht. Hij strekt er zijn handen naar uit. De Legenda Aurea vertelt: ‘Toen hij van verre zijn kruis opgericht zag, groette hij het met de woorden: "Wees gegroet, o kruis, dat geheiligd is door het lichaam van Christus en gesierd als met kostbaar gesteente door zijn ledematen. Voordat onze Heer aan u werd bevestigd, wist u overal op aarde de mensen angst in te boezemen. Maar sinds dat moment is de liefde van de hemel uw deel, en wordt u beschouwd als een weldaad en een geschenk. Ik kom dan ook tot u in de vaste en vreugdevolle overtuiging dat u me als een vriend zult ontvangen.”’

Zoals bekend heeft het kruis van Andreas de vorm van een X. In het Grieks is dat de eerste letter van het woord ‘Christos’. Andreas’ kruis symboliseert de persoon van zijn geliefde Jezus. Hij verlangt ernaar met Hem verenigd te worden, aan Hem gehecht.

Boven Andreas staat de Romeinse rechter Egeüs die hem tot de kruisdood veroordeelt. Tevoren had hij Andreas herhaaldelijk gemaand de verplichte offers te brengen aan de Romeinse goden. Maar Andreas had vastberaden geweigerd. Vervolgens had hij Jezus verkondigd, maar dat had Egeüs op zijn beurt afgewimpeld: ‘"Vertel al die onzin maar aan die lui van jouw sekte. Intussen zul je mij gehoorzamen en offeren aan de almachtige goden." Andreas weer: "Ik offer aan de almachtige God elke dag een onbevlekt Lam, dat na genuttigd te zijn door het gehele volk, toch levend en ongebroken blijft." Egeüs: "Nou dan laat ik je folteren tot je mij dat kunststukje hebt laten zien." Daarop liet hij hem in de gevangenis werpen.’ Juist zo had Jezus destijds gedisputeerd met Pilatus. Op de afbeelding zien we dat de kunstenaar eraan gedacht heeft de touwen klaar te hangen , waarmee Andreas straks aan het kruis gebonden zal worden.

Terzijde van Egeüs zit zijn vrouw. Haar naam wordt niet genoemd, maar zij was door Andreas tot Christus gebracht en had zich laten dopen. Te oordelen naar de luisterende houding van de soldaten op de voorgrond zal het niet bij die ene bekering blijven… Sterker, volgens de Legenda Aurea was het volk het niet eens met Egeüs’ handelwijze: ’De toegestroomde mensenmenigte riep: "Hier wordt onschuldig bloed vergoten!" Nu smeekte de apostel dat ze niets zouden ondernemen om zijn martelaarschap tegen te gaan.’

Voor zijn compositie heeft de kunstenaar prachtig gebruik gemaakt van de structuur van het raam. In de glasvenstertjes boven het tafereel geeft hij ons een inkijkje in de hemel. Een engel in het midden toont een banderol waarop waarschijnlijk een zegenspreuk of een toepasselijk schriftcitaat te lezen staat. De engel rechtsboven houdt alvast de overwinningskrans klaar; de engel linksboven de zegepalm, waarmee elke martelaar wordt afgebeeld. Zijn gewaad vertoont dezelfde kleur als dat van Andreas. Alsof de kunstenaar wil suggereren dat Andreas reeds bekleed is met hemelse heerlijkheid. Het is niet geheel duidelijk maar het lijkt erop dat het gewaad van Egeüs’ vrouw dezelfde kleur vertoont als dat van de engel boven haar…?

De totale opbouw is prachtig. In het aardse domein (de onderste helft van het venster) heeft men de indruk dat de Romeinse rechter boven Andreas staat, en hem de baas is. Maar kijkt men vanuit hemels perspectief, dan zien we hoe dit hele gebeuren wordt gedomineerd en geregisseerd door de hemel (in het bovenste venster).

Uitnodiging aan ons om dieper en verder te kijken dan onze zichtbare werkelijkheid alleen, en haar trachten te bezien vanuit hemels, goddelijk perspectief.

[± 1900, glasschilderkunst; Frankrijk, Bretagne, Le Roc St-André. Dries van den Akker s.j./ 2006.11.30]

Verwijzingen
Feest 30 nov 0069 Andreas-Apostel
*
Matteus 16,24: Jaar A door het jaar 22e zo
Markus: 08,34: Jaar B door het jaar 24e zo
Lukas 09,23: Jaar C door het jaar 12e zo
Donderdag na Aswoensdag
Door het jaar 06e week vr
Door het jaar 18e week vr

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties