× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
De profetes Hanna (1607)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

De afbeelding is ontleend aan een plaatjesboek uit 1607, bezorgd door de jezuďet Jeronimo Nadal. Het was bedoeld als hulp bij het contemplatieve gebed. Door naar de afbeelding te kijken kun je je beter voorstellen wat er in het verhaal wordt verteld. De letters duiden steeds op een tafereel waarbij je kunt blijven stilstaan om de diepere inhoud van wat er verteld en afgebeeld wordt te proeven en te smaken.
Op deze afbeelding komt de profetes Anna vier keer voor.

Bij de letter C rechts boven in de hoek zien we hoe zij naar de tempel komt om er te bidden.
De schrijver Nadal merkt op: ‘Anna, een weduwe die ook vervuld was van de heilige Geest, verlaat haar huis, misschien wel de kamer waar zij zat te bidden, om Christus te ontmoeten.’
Nadal voegt bijzonderheden toe die niet in de tekst staan, maar die hij zich voorstelt, wanneer hij het verhaal overweegt. Misschien zat Anna wel thuis te bidden, en werd ze daarom vervuld van de Heilige Geest, zodat ze wist dat ze nu naar de tempel moest gaan…

Bij de letter D, linksboven, gaat zij samen met de oude Simeon op Jezus, Jozef en Maria af. Nadal: ‘Simeon gaat ze met gejubel tegemoet, zodra zij door de eerste tempelingang naar binnenkomen. Ook Anna komt dichterbij. De Moedermaagd Maria heeft het Kind in haar armen. Ze blijft staan; Jozef ook. Allen zijn vervuld van blijdschap vanwege de goddelijke zuiverheid in hun hart. Hoewel ze elkaar nooit ontmoet hebben, herkennen zij elkaar en groeten elkaar met grote eerbied. Het kind Jezus glimlacht en strekt zijn handjes uit naar Simeon. Simeon is tot in het diepst van zijn ziel ontroerd. Hij neemt het kind in zijn armen, terwijl zijn hart bonst in het stralende hemelse licht. Hij gedenkt en zegent Gods goedheid aan hem bewezen. Hij verkondigt de Blijde Boodschap aan de voorhof van de heidenen. Nog niet voldaan looft hij Maria en Jozef in een lofzang. Het doet Maria pijn, wanneer hij Christus’ lijden voorspelt.’
Opvallend, hoeveel bijzonderheden Nadal nog aan de bidder aanbiedt. In Lukas’ evangelieverhaal wordt niet verteld dat de oude Simeon naar de voorhof van de heidenen ging om daar het blijde nieuws te melden. Dat heeft Nadal er in zijn gelovige fantasie zelf bij bedacht. Ook hoe de ontmoeting tussen de oude man en het kindje verliep. Daarmee geeft hij een goed voorbeeld van contemplatief gebed. Je stelt je de gebeurtenissen zo concreet mogelijk voor, alsof je erbij bent. Je brengt de dingen van God heel dicht bij jezelf en je tast alle mogelijkheden af voor de ziel om geraakt en bewogen te worden door het mysterie dat hier wordt overwogen.

Bij de letter E, rechts van de poort, spreekt Anna met de aanwezige gelovigen over Christus.
Nadal: ‘Anna verkondigt aan godvruchtige omstanders, die uitzien naar de komst van Christus, hoe Gods goedheid in deze gebeurtenissen aan het werk is, en dat er iets nieuws is begonnen.’

Bij de letter K, op de voorgrond, doet zij dat weer. Nadal: ‘Ook Anna looft God en verkondigt Christus aan allen die uitzagen naar Israëls verlossing. Merk op: tijdens deze belangrijke plechtigheid, waarbij Christus verkondigd werd, was er geen koning Herodes of (mocht hij intussen naar Rome zijn ontboden) een plaatsvervanger, die stiekem of openlijk iets tegen Jezus ondernam.’

Nadal besluit met een gebed: ‘Heilig Kind, jij verloste ons met jouw bloed. Maak ons zuiver zodat wij jou – net als Simeon – in onze armen mogen nemen, en de indruk die jij maakt in ons hart mogen koesteren. Van daaruit zal jouw goddelijk, hemels licht stralen over onze persoon. Het zal onze duisternis verdrijven en wij zullen je zien met grote vreugde. Met jou zo dichtbij zullen wij groeien in onthechting aan de wereld. We zullen naar je verlangen, en er naar uitzien om uit deze gevangenis verlost te worden. Zodat we bij jou zijn op het moment dat jij dat wilt.’

[1607, Wierincx naar Passeri, gravure. J.Nadal ‘Adnotationes et Meditationes in Evangelia’ Antwerpen 1607. Dries van den Akker s.j. / 2010.12.17]

Verwijzingen
Lukas 02,36-40: Jaar B Heilige Familie (zo na Kerstmis)
Kersttijd 30 december
Feest 02 feb 0001: Maria-Lichtmis
Feest 03 feb 0001: Simeon-Profeet+Anna-Profetes

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 3 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties