× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Apokalyptische Rede (1800)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

De kunstenaar heeft zijn gravure bedoeld als een illustratie bij Markus 13,27. Boven de afbeelding staat in het Latijn: ‘Marc 13: Hij zal zijn uitverkorenen verzamelen van de vier windstreken.’ En onderaan iets uitgebreider in gotische letters: ‘Marc 13,27: De Mensenzoon zal zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen verzamelen van de vier windstreken.’

We zien in het centrum op een wolk Jezus met wapperende mantel, voorgesteld als de zon: middelpunt van een verfijnde stralenkrans, waarin engelenkopjes opduiken. Onder Hem de hemelsfeer met sterren. In elk van de vier hoeken een engel met een trompet om de uitverkorenen op te roepen.

Tegen het einde van het kerkelijk jaar gaat het over het einde van de wereld. Jezus houdt zijn zogeheten Apokalyptische Rede. ‘Apokalyps’ betekent ‘Openbaring’. Ons wordt geopenbaard waar onze geschiedenis uiteindelijk op zal uitlopen. Dat schildert Jezus in aangrijpende beelden. Vaak hebben ze bij de toehoorders angst te weeg gebracht. Helaas. Want de bedoeling was juist dat de gelovigen erdoor getroost en gesterkt zouden worden.

De tekst van vandaag begint al meteen met de woorden: ‘Na die verschrikkingen…’ Die verschrikkingen zijn zojuist door Jezus opgesomd: de ondergang van de tempel in Jeruzalem, valse predikers die de gelovigen op een dwaalspoor brengen, oorlogen, aardbevingen, hongersnood, vervolging… Je vraagt je af: wat staat ons allemaal nog te wachten? Maar we moeten ons niet vergissen. Die verschrikkingen zijn niet de toekomst; ze zijn de actualiteit. Elk van die verschrikkingen gebeurt vandaag de dag wel ergens op onze wereld. We zouden van elk een of meerdere voorbeelden uit de actualiteit kunnen bedenken. Welnu, dat was ook zo in de tijd van Jezus, en ook een halve eeuw later, toen deze tekst werd opgeschreven. En precies van die actuele verschrikkingen die onze wereld soms zo onherbergzaam maken – van die verschrikkingen wordt juist gezegd dat zij niet het laatste woord zijn. Daar ligt niet onze uiteindelijke bestemming. Er is iets anders mogelijk. Dat zegt ons gezond verstand, ons verlangen. Dat zegt ook Jezus vandaag. Ga ervan uit dat er méér mogelijk is dan dit. Ja, Hij zegt zelfs dat die verschrikkingen zelf de voorboden zijn van het nieuwe dat op komst is.

Dat maakt Hij duidelijk door de vergelijking met de vijgenboom. Zoals je bij het uitbotten van de vijgenboom zeker weet dat nu de zomer in aantocht is, zo weet je bij die verschrikkingen zeker dat nu het nieuwe op komst is. Wil je daarvan getuige zijn, houd dan ‘nog even’ vol, en zorg dat men aan je kan zien dat je vol verlangen uitkijkt en toeleeft naar een wereld waar niet verschrikkingen, maar liefde, vrede en barmhartigheid het voor het zeggen hebben.

Hoe formuleert Jezus dat? Hij gaat zelfs zo ver dat de vertrouwde zon en maan zullen verduisteren, en geen licht meer zullen geven. Maar dat zal ook niet meer nodig zijn, want – zo durft Hij te zeggen – Hijzelf, Jezus, zal als een licht aan de hemel verschijnen, en het zal zijn licht zijn, Gods licht, dat op aarde zal heersen.

Dat zien we terug op onze afbeelding. Maar misschien moeten we met Jezus’ woorden in onze oren nog nader toezien. Op het moment dat Jezus dit toekomstvisioen ontvouwt is dat bijna cynisch. Er is immers nog niets dat erop wijst. Jezus koning? Op het moment dat Hij deze toespraak houdt, is men bezig aan de voorbereidingen voor zijn ondergang. Er zijn nauwelijks nog mensen die geloof en waarde hechten aan zijn leven. Sterker, straks, bij zijn arrestatie, zal zelfs het handjevol getrouwen Hem in de steek laten. En die zou dan de uiteindelijke koning van de wereld worden? Daar is wel bijzonder veel fantasie voor nodig.

En toch – toch is dat waar zijn volgelingen van dromen. Want als Jezus koning wordt, wat zal dan zijn beleidsplan zijn? Zijn politiek? We hoeven ons ‘alleen maar’ de gebeurtenissen voor de geest te halen die de afgelopen tijd over Hem verteld zijn.

We herinneren ons hoe Hij zieken genas (soms tegen de heersende opvatting van zijn tijdgenoten in): dat zal koning zijn.

We herinneren ons hoe Hij hongerigen voedde met overvloed: dat zal koning zijn.

We herinneren ons hoe armen en behoeftigen nooit tevergeefs een beroep Hem deden: dat zal koning zijn.

We herinneren ons – enfin, ik neem rustig de tijd om al die taferelen aan mij voorbij te laten gaan. Ik projecteer ze één voor één in de Jezus daar op de afbeelding, voorgesteld als de zon van ons bestaan. Zoals Hij optrad, zo is onze wereld, zo zijn wij mensen, zo is onze geschiedenis bedoeld. Dat is onze bestemming. Daar mag dan vandaag de dag nog weinig van te zien zijn, toch houd ik me vast aan dat visioen, dat toekomstperspectief. En mijn levenswijze zal daarmee in overeenstemming zijn. Dan zullen die engelen ook naar mij onderweg zijn, mij opzoeken en naar Hem toebrengen.

Kijkend naar Jezus op onze afbeelding probeer ik als in een diavoorstelling achtereenvolgens al die wonderen en genezingen aan mijn geestesoog voorbij te laten gaan. Die Jezus – en geen andere! – zal straks als de zon over ons stralen en koning zijn. Koning van de barmhartigheid. Koning van de naastenliefde.

[18e eeuw, gravure; Dries van den Akker s.j./2009.11.08]

Verwijzingen
Matteus 24,31: -
Markus 13,27: Jaar B door het jaar 33e zo

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties