× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Waar heb je het onderweg over gehad? (ca 1990)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

mi_1 

De kunstenaar heeft van Jezus en zijn leerlingen een levendige groep gemaakt. Hij noemt het zowel een Avondmaalsgroep als een Paasgroep. Waar zouden ze het over hebben?

mi_2 

Groep 1:
links: Bartolomeus: ‘Híj de Messias!? Kan er uit Nazareth iets goeds komen?’
rechts: Filippus: ‘Oké, oké. Ga dan zelf kijken.’

mi_3 

Groep 2:
links: Simon Zeloot (Vrijheidsstrijder): ‘Zeventig maal zeven maal vergeven? Wie heeft zo veel geloof in huis?’
rechts: Matteus: ‘Hij zegt dat je de liefde niet kunt verdienen met prestaties. Je hoeft alleen maar je hand op te houden.’

mi_4 

Groep 3:
links: Johannes: ‘Stel je voor. Straks wordt Hij koning van de Joden. En dan zit ik aan zijn rechterzij…’
rechts: Jacobus sr: ‘…Nee, ik ben de oudste: ik zit rechts en jij links.’

mi_5 

Groep 4:
links: Jacobus Alfeus: ’Ik ben zijn neef. Zijn broers en zussen denken dat Hij zijn verstand is kwijt geraakt.’
rechts: Andreas: ’Mensenvissers ging Hij van ons maken, maar we staan mooi met lege handen.’

mi_6 

Groep 5:
li: Judas Thaddeus: 'Hoe komt het toch dat er telkens weer mensen zijn die hun eigenzinnigheid belangrijker vinden dan de liefde?'
midden: Judas Iskariot: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?'
rechts: Simon Petrus: 'Toen die haan kraaide, had ik al drie keer gezegd dat Ik hem niet kende. Heer, wees mij zondaar genadig.'

mi_7 

Groep 6:
links: Thomas: 'Heer, waar gaat U heen?'
rechts: Jezus: 'Volg Mij, en je zult léven.'

[ca 1990, Coen Meens s.j., plastiek. Nederland, Nijmegen, Berchmanianum. Dries van den Akker s.j. / 2013.03.14]

Verantwoording Avondmaals- of Verrijzenisgroep
De kunstenaar, Coen Meens † 2008), noemde deze beeldjes een ‘Avondmaals- of Verrijzenisgroep’. Het zijn Jezus en zijn twaalf apostelen (discipelen). Uitgaande van de houding van elk, heb ik geprobeerd bij iedere leerling een citaat te vinden uit het Nieuwe Testament. De namen van de twaalf vinden we bv in het evangelie van Markus 03,16-19: Hij wees dus deze twaalf aan; aan Simon gaf Hij de naam Petrus; verder Jakobus de zoon van Zebedeus en Johannes de broer van Jakobus, aan wie Hij de naam Boanerges gaf, wat betekent: zonen van de donder; vervolgens Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Tomas, Jakobus, de zoon van Alfeus, Taddeus, Simon de IJveraar en Judas Iskariot, die Hem heeft overgeleverd.’
Van links naar rechts de groepen 1 tot en met 6.

Groep 1:
De linker figuur wijst met een enorme hand over de schouders van alle andere leerlingen heen naar Jezus, helemaal rechts. De rechter figuur houdt zijn handen afwerend vooruit. Ik zie in hen Nathanaël, van wie men aanneemt dat hij dezelfde is als Bartolomeus en zijn vriend Filippus. Deze komt Nathanaël zeggen: ‘Degene over wie Mozes in de Wet geschreven heeft en ook de profeten, - hij bedoelt de langverwachte Messias - Hem hebben wij gevonden: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret." Daarop antwoordt Nathanaël: ‘"Uit Nazaret, kan daar iets goeds vandaan komen?” Waarop Filippus zegt: "Ga dan kijken."
(Evangelie volgens Johannes.01,45-46).
li: Bartolomeus: ‘Híj de Messias!? Kan er uit Nazareth iets goeds komen?’
re: Filippus: Oké, oké. Ga dan zelf kijken.’

Groep 2:
De linker figuur is in zichzelf gekeerd; de rechter houdt beide lege handen op. Deze laatste zou Matteus kunnen zijn, de vroegere belastingophaler. Die was gewend zijn hand op te houden. Zijn volksgenoten konden hem niet luchten of zien, want hij vroeg te veel en liet zich beschermen door de gehate Romeinse bezetters. Als Jezus langs hem loopt zíet Hij hem en nodigt hem uit te volgen (Evangelie volgens Matteus 09,09-10). Wat moet er in die blik en de stem van Jezus dan gelegen hebben?
Onder Jezus’ leerlingen bevond zich ook een voormalig guerrillastrijder, Simon, bijgenaamd ‘de zeloot’, de ijveraar. Hoe zouden die twee, Matteus die samenwerkte met de bezetter, en Simon die de bezetter naar het leven stond, met elkaar omgegaan zijn? Ik zie dus in de linker figuur Simon en pas op hem de woorden toe die Jezus zegt over vergeving. Matteus vertelt in zijn evangelie (18,21-22): ‘Toen kwam Petrus naar Hem toe en sprak: "Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot zevenmaal toe?" Jezus antwoordde hem: "Neen, zeg Ik u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventigmaal zevenmaal…” Lukas vertelt in zíjn evangelie (17,04-05): Al misdoet uw broeder zevenmaal per dag tegen u, maar zevenmaal ook wendt hij zich tot u met de woorden: Het spijt me, dan moet ge hem vergeven." De apostelen zeiden nu tot de Heer: "Geef ons meer geloof."
li: Simon IJveraar: ‘Zeventig maal zeven maal vergeven? Wie heeft zo veel geloof in huis?’
re: Matteus: ‘Hij zegt dat je de liefde niet kunt verdienen met prestaties. Je hoeft alleen maar je hand op te houden.’

Groep 3:
Het derde groepje heeft iets samenzweerderigs. Ik zie in hen de gebroeders Jakobus en Johannes. Johannes was de jongste van de twaalf. In zijn evangelie vertelt Markus (10,35-37) Toen kwamen de zonen van Zebedeus, Jakobus en Johannes, naar Hem toe en zeiden: "Meester, wij willen dat U voor ons doet wat wij U vragen." Hij antwoordde hun: "Wat wil je dan dat Ik voor jullie doe?" Zij zeiden Hem: "Geef dat in uw glorie een van ons aan uw rechter- en de ander aan uw linkerhand mag zitten.”’ Waar Jezus bij herhaling opriep tot dienstbaarheid, geloofden zij dat Hij ooit koning zou zijn, en zij droomden voor zichzelf grote dromen. Ik stel mij voor hoe die twee dat tevoren samen hebben bekonkeld.
li: Johannes: ‘Stel je voor. Straks wordt Hij koning van de Joden. En dan zit ik aan zijn rechterzij…’
re: Jacobus sr: ‘…Nee, ik ben de oudste: ik zit rechts en jij links.’

Groep 4:
De linker figuur van het vierde groepje lijkt in gepeins verzonken. Ik zie in hem de andere Jacobus onder Jezus’ leerlingen. Volgens de traditie was hij een neef of achterneef van Jezus. Hij kende dus de familieverhalen. Markus vertelt (03,20-21): [Jezus] ging naar huis en weer stroomde zoveel volk samen, dat zij niet eens gelegenheid hadden om te eten. Toen zijn verwanten dit hoorden, trokken zij erop uit om Hem mee te nemen, want men zei dat Hij niet meer bij zijn verstand was.’
De rechter figuur staat weer met lege handen. Misschien is hij Andreas. In het evangelie volgens Johannes (06,08-09) wordt verteld dat hij in verlegenheid was, toen er maar vijf broden waren, waarmee meer dan vijfduizend mensen gevoed moesten worden. Realistisch type. Toen Jezus hem bij zijn vissersboot vandaan riep, zei Hij: ‘Ik zal mensenvissers van jullie maken’ (Matteus 04,19). Daar was tot nog toe niet veel van terecht gekomen.
li: Jacobus Alfeus: ’Ik ben zijn neef. Zijn broers en zussen denken dat Hij zijn verstand is kwijt geraakt.’
re: Andreas: ’Mensenvissers ging Hij van ons maken, maar we staan mooi met lege handen.’

Groep 5:
De vijfde groep bestaat uit drie leerlingen.
De middelste staat en maakt de meest pathetische indruk. Ik zie in hem Judas die Jezus verried voor dertig zilverstukken. Hij krijgt spijt, brengt het geld terug en wil zijn daad ongedaan maken. Als de priesters het geld niet willen terugnemen, gooit hij het hun voor de voeten (Matteus 27,03-05). Zou hij toen niet Psalm 22 gebeden hebben: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’ Straks zal Jezus aan het kruis, stervend voor de zonden van de mensen - dus ook voor die van Judas! - diezelfde Psalm bidden… (Matteus 27,46)!
Links van hem - voor ons rechts - zit een leerling gehurkt met de handen gekruist op de borst. Van spijt en berouw? Dan zou het de leerling kunnen zijn die Jezus ‘Petrus’, mijn ‘fundament’ noemde…. Als Jezus gearresteerd is, vertelt Matteus (26,69-75): ‘Intussen zat Petrus op de open binnenplaats. Hier trad een dienstmeisje op hem toe en zei: 'Jij was ook bij Jezus de Galileeër.' Maar hij ontkende het waar allen bij waren en zei: 'Ik weet niet wat je bedoelt ' Hierna ging hij naar het poortgebouw, maar een ander dienstmeisje merkte hem op en zei tot de aanwezigen: 'Die daar was bij Jezus de Nazareeër!' Hij ontkende opnieuw met een eed: 'Ik ken die mens niet.' Even daarna kwamen de omstanders dichterbij en zeiden tot Petrus: 'Waarachtig, jij bent er ook een van! Het is duidelijk aan je spraak te horen.' Toen begon hij te vloeken en te zweren: 'Ik ken die mens niet.' Onmiddellijk daarop kraaide een haan. En Petrus herinnerde zich het woord van Jezus die gezegd had: 'Voor het kraaien van de haan, zult ge Mij driemaal verloochenen.' Hij ging naar buiten en begon bitter te wenen.’
Links zit de andere Judas, bijgenaamd Thaddeus. Hij is in gepeins verzonken. Van hem is in het Nieuwe Testament een korte brief van één hoofdstuk bewaard gebleven. Het citaat hieronder is ontleend aan die brief (vers 04)
li: Judas Thaddeus: 'Hoe komt het toch dat er telkens weer mensen zijn die hun eigenzinnigheid belangrijker vinden dan de liefde?'
mi: Judas Iskariot: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?'
re: Simon Petrus: 'Toen die haan kraaide, had ik al drie keer gezegd dat Ik hem niet kende. Heer, wees mij zondaar genadig.'

Groep 6:
We houden nog één leerling over, Thomas. Johannes vertelt dat Jezus aan het Laatste Avondmaal zei: Jullie weten waar Ik heen ga, en ook de weg daarheen is jullie bekend." Thomas zei tot Hem: "Heer, wij weten niet waar U heengaat...” Bij die gelegenheid zei Jezus:"Ik ben de weg, de waarheid en het leven” (Johannes 14,04-06).
li: Thomas: 'Heer, waar gaat U heen?.'
re: Jezus: 'Volg Mij, en je zult léven.'

Verwijzingen
Markus 09,33: Jaar B Door het Jaar 25e zo. / Door het Jaar 07e week wo
*
Johannes 01,46: - / Kersttijd 05 januari
Lukas 17,03-05: - / Door het Jaar 32e week ma
Matteus 09,09-10: Jaar A Door het Jaar 10e zo / Door het Jaar 13e week vr
Markus 10,35-37: Jaar B Door het Jaar 29e zo / Door het Jaar 08e week wo
Markus 03,21.31: Jaar B Door het Jaar 10e zo / Door het Jaar 02e week za
Matteus 04,19: Jaar A Door het Jaar 03e zo / -
Johannes 06,08-09: Jaar B Door het Jaar 17e zo / Pasen 02e week vr
Judasbrief 04: -
Matteus 27,03-05: Jaar A Palmzondag / -
Matteus 26,69-75: Jaar A Palmzondag / -
Johannes 14,05: Jaar A Pasen 05e zo / -
Johannes 14,06: Jaar A Pasen 05e zo / -
Johannes 17,02-03: Jaar A Pasen 07e zo / Pasen 07e week di

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties