× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Jezus verschijnt (14e eeuw)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

De kunstenaar heeft Jezus in het midden van zijn afbeelding geplaatst. Hij wordt aangestaard door twee groepjes van vijf leerlingen. Tien leerlingen. Dan had de kunstenaar de situatie op het oog dat Thomas er niet bij was, zoals Johannes vertelt (20,19-21.24): ‘In de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: “Vrede zij u.” Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: “Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u.” [-] Thomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd, was echter niet bij hen, toen Jezus kwam.’ We zien inderdaad hoe Jezus met zijn rechter wijsvinger naar zijn hart wijst. Op zijn hand zien we het litteken van de spijker waarmee Hij aan het kruis genageld was. In zijn linkerhand draagt Hij het boek. Lukas vertelt (24,44-48): ‘Hij sprak tot hen: “Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was: Alles wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes, in de profeten en psalmen moet vervuld worden.” Toen maakte Hij hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Hij zei hun: “Zo staat er geschreven: dat de Christus moest lijden en op de derde dag verrijzen uit de doden en dat in zijn naam bekering tot vergiffenis van de zonden gepredikt moet worden onder alle volken, te beginnen met Jeruzalem. Jullie zijn getuigen hiervan….”’
Als ik het goed zie beeldt de kunstenaar inderdaad uit dat zij gezonden worden als getuigen. Immers de leerling meteen aan Jezus’ rechterhand (voor ons meteen links van Jezus, de voorste van de linker groep) heeft een boek in zijn hand, de Bijbel. Alsof daarmee aangeduid wordt dat hij het woord reeds tot zich heeft genomen.
Er zijn ook minstens drie leerlingen die een brood in de hand hebben: de twee links op de voorgrond, en de meest rechtse aan tafel. Alsof de kunstenaar ons wil duidelijk maken dat zij Jezus’ brood zullen gaan uitdelen aan de mensen tot wie zij gezonden worden. Toch straalt nog de verbazing en het ongeloof uit hun ogen.
Dat is één van de meest opvallende kenmerken van Jezus’ verschijningsverhalen. Zijn leerlingen weten niet wat ze zien. Ze twijfelen: ‘Is Hij het of is Hij het niet?’ Je herkent Hem blijkbaar niet aan zijn lichamelijke postuur. Maar veeleer aan die ongelooflijke woorden: ‘Sjaloom! Vrede!’ Hij praatte niet over hun mislukking. Hij vergaf. Sterker, Hij sprak zijn vertrouwen in hen uit door hen er op uit te sturen. Zulke dingen deed alleen Jezus. Daaraan is Hij te herkennen, hoe ongelooflijk het je ook in de oren mag klinken.
Er is nog een element dat steeds terugkeert in de verschijningsverhalen. Jezus zoekt hen op, komt naar hen toe. In zijn aardse leven was dat anders. Dan werd Hij erbij geroepen, als men Hem nodig had. Zoals in het geval van Petrus’ schoonmoeder (Markus 01,30-31), of bij de opwekking van Lazarus (Johannes 11,01-44) of het dochtertje van Jaïrus, de synagoge-overste (Markus 05,22-24). Of Hij genas iemand die toevallig op zijn weg kwam, zoals de man met de verdorde hand (Markus 03,01-06) en de krom gegroeide vrouw in de synagoge (Lukas 13,10-17), of bij de opwekking van de jongeling van Naïm aan de stadspoort (Lukas 07,11-17). Maar nu, na zijn dood, was dat anders, Nu kwam Hij hen opzoeken.

Ik keer in tot mijzelf en vraag mij af hoe vaak en op welke momenten de Heer mij heeft opgezocht. En hoe vaak ik Hem meende te herkennen aan de goedheid en de vergeving die ik in mensen tegen kwam.

[14e eeuw, (gerestaureerde) sculptuur. Frankrijk, Parijs, Notre Dame. Dries van den Akker s.j. / 2013.04.04]

Verwijzingen
Markus 16,09-15: Pasen 01e week za
Lukas 24,35-48: Jaar B Pasen 3e zo / Pasen 01e week do
Johannes 20,19-23: Jaar A + B + C Pinksteren

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties