× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Johannes de Doper getuigt van de waarheid (12e eeuw)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

De kunstenaar heeft ingezoomd op het gesprek tussen Johannes de Doper en twee religieuze hoogwaardigheidsbekleders. In het midden: Johannes. Niet alleen staat het in letters links van zijn hoofd ( ‘Johs Batista’), maar ook is hij herkenbaar aan zijn haren kleed (Markus 1,6). Rechts van hem - voor ons links: een priester, blijkens het bijschrift: ‘Sacerdos’. Zijn baard en lichaamshouding duiden op aanzien en wijsheid. Aan de andere kant een leviet: ‘leuita’. Drie gestalten met een eerbiedwaardig uiterlijk. Ernstige mannen. Naar hun gebaren te oordelen zijn ze druk met elkaar in gesprek. Toch gaat er een merkwaardige stilte uit van dit tafereel.
Johannes heeft in zijn linkerhand een boek, het woord van God. Hij is naar de priester toegewend zonder hem aan te kijken. Dat geeft hem iets bedachtzaams. Met zijn rechter zet hij zijn woorden kracht bij. Hij duidt iets uit aan de priester. Ook de priester kijkt Johannes niet aan. Zijn hoog opgeheven vinger geeft aan dat hij Johannes iets terdege onder de aandacht moet brengen. Misschien moet Johannes wel oppassen en waarschuwt hij hem. Een boek heeft hij niet bij zich. Hij heeft het te druk met het ophouden van zijn gewaad. In de wereld van de Grieken en de Romeinen een gebaar dat op een gezagvolle positie van aanzien duidt.
De leviet schuin achter Johannes heeft wel het boek bij zich. Ook hij kijkt niet in de richting van Johannes, maar het afwerende gebaar van zijn opgeheven hand geeft aan dat hij afstand neemt van wat Johannes zegt.
De evangelist Matteus (11,18) heeft Jezus horen zeggen dat Johannes de Doper volgens hen van de duivel bezeten was. De evangelist Johannes noemt zijn naamgenoot de Doper een getuige, getuige van het licht. Hij had het lichtgezien en moest erover vertellen. Maar ze hebben zijn getuigenis niet aanvaard. Lukas (7,30) heeft Jezus horen zeggen: ‘De Farizeeën en de wetgeleerden hebben - wat hen betreft - Gods plan verijdeld door zich niet door hem te laten dopen.

‘Bekeer u, ga anders denken,’ was de inhoud van prediking en doopsel van Johannes (Matteus 3,2). Oordeel niet over elkaar, veroordeel elkaar al helemaal niet, en zeker niet met Gods Wet in de hand. Maar dat was precies wat de serieuze gelovigen in die dagen wel deden. Ga anders denken. Jezus zal zeggen: ‘Ik ben niet gezonden om te oordelen, maar om te redden’ (Johannes 3,17). Hij zal de mensen niet onrein verklaren, zelfs niet degenen die het verdienen, maar Hij zal ze genezen, vergeven, verlossen. Zo had Hij het van God die Hij zijn Vader noemde geleerd. Zo had Johannes de Doper Hem aangekondigd: ‘Midden onder u staat Hij die gij niet kent’ (Johannes 1,26).
Jezus had dat getuigenis eigenlijk niet nodig. Wat Hij voor de mensen deed, was getuigenis genoeg. Daar was de recente genezing van de lamme slechts één voorbeeld van. Maar zelfs dát wensten zijn religieuze tijdgenoten niet te erkennen of te aanvaarden. En daarmee wezen ze God zelf af.
‘Ga anders denken!’ Denk voortaan in termen van vergeving en genade, en niet in termen van veroordeling en selectieve verontwaardiging. Je kunt het boek van Gods Woord dus op twee manieren in de hand hebben: om er veroordelingen mee uit te spreken aan al degenen die zich er niet aan houden, enerzijds; en anderzijds om er verlossing en genade mee uit te dragen.

Ik keer in mijzelf. God oordeelt niet, dus ook mij niet. Hij veroordeelt al helemaal niet, ook mij niet. Nee, Hij is genade op genade (Johannes 1,16). Voor mij…!?

[12e eeuw; reliëfwerk. Italië, Parma, Baptisterium. Dries van den Akker s.j./2014.03.28]

Verwijzingen
Johannes 01,19-28: Jaar B Advent 03e zo
Johannes 05,33-35: -
Advent 03e week vr
Kersttijd 2 januari
Veertigdagentijd 04e week do

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties