× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van verreweg de meeste meditaties, overleed 30 oktober 2022
Maria Bron van Leven (2005)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Op 4 april wordt in de oosterse kerken het feest gevierd van Maria, Bron van Leven. Past uitstekend in de tijd rond Pasen. We gedenken hoe we door het water van de doop het nieuwe leven van Christus ontvingen. Het feest van 04 april wijst op de essentiële rol die Maria daarbij speelde door erin toe te stemmen dat zij de moeder van Jezus zou worden. Zij werd de weg waarlangs God in onze wereld kon binnentreden in de persoon van Jezus.
Sinds de regering van keizer Leo I van Byzantium (457-474) is er sprake van bedevaarten naar een wonderdadige bron die aan Maria was toegewijd. Waar die bron zich bevond is niet bekend. De afbeelding is een illustratie bij het feest. In een vijverbad verheft zich een zuil, bekroond met een waterbassin. Daarin zit Maria met vóór zich een jeugdige Jezus. Uit het bassin komen drie stromen van water tevoorschijn die in het bad beneden neerkomen. Vissen geven aan dat het levend water is.
Links en rechts zijn pelgrims toegestroomd om het water op te vangen. Sommigen gebruiken daar hun handen voor; anderen hebben een beker. Op de voorgrond geeft een grijsaard uit de beker te drinken aan een dode die uit zijn graf opstaat. Tegenover de dode zien we een moeder met baby. We zien priesters en diakens, getrouwde mannen en vrouwen; jongvolwassenen en grijsaards. Allen houden hun hand op of reiken een beker naar het water, of ze kijken op naar de bron waar het water vandaan komt: Jezus en zijn moeder. Prachtige tegenstrijdigheid: waar een gewone bron meestal laag ligt, verheft deze bron zich boven de mensen. Ja, ze komt zelfs boven de bergen uit. Ze is de middelste van drie verhevenheden. Aan weerszijden verschijnen engelen om hun hulde te brengen en een loflied te zingen.

Maria is gekleed in het rood van de aarde en het blauw van de hemel. Jezus in het smetteloos wit van Gods heerlijkheid. Vóór Jezus het opengeslagen boek. Het goddelijk geheim onthuld. Immers, Hijzelf is de openbaring van het goddelijk geheim.
Veelbetekenend zijn ook de gebaren van Maria en haar Zoon. Maria is afgebeeld in de houding van een orante, een bidder. De lege handen ten hemel geheven. Klaar om te ontvangen. Jezus’ handen vormen een zegengebaar: zij maken een afdakje boven het gebeuren beneden. Zij doen zijn zegen afdalen, zowel over het water, als over degenen die het water ontvangen.
Zo sloeg Mozes tijdens de uittocht water uit de kale rots. Die rots blijkt hier dus Christus, gedragen door zijn moeder. De afbeelding zou een illustratie kunnen zijn bij de uitroep van de profeet Jesaja (55,01): ‘Komt allen die dorst hebt, hier is water; en gij, die geen geld hebt, komt…’

Kijkend naar de afbeelding vraag ik mij af of Christus voor mij op de een of andere manier ‘Bron van Levend Water’ mag heten. En met wie op de afbeelding ik mij zou willen vereenzelvigen. Of waar ik een plekje zou zoeken, als ik daar bij was.

[2005, wandschildering. Roemenië, Petru Voda. Dries van den Akker s.j./2014.03.02]

Verwijzingen
Feest 04 april 07e eeuw: Maria Bron van Leven
*
Johannes 04,14: Jaar A Veertigdagentijd 03e zo
Veertigdagentijd 03e week (alle dagen mogelijk)
*
Johannes 07,37-39: Pinksteren Vooravond
*
Jesaja 55,01: Paaswake; Jaar A Door het Jaar 18

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties