× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Maria Boodschap (ca 1900)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

De afbeelding verwijst naar een verhaal dat we terugvinden in het evangelie van Lukas (1,26-38):
In de zesde maand werd de engel Gabriel van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, Nazaret, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David; de naam van de maagd was Maria. Hij trad bij haar binnen en sprak: "Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u!" Zij schrok van dat woord en vroeg zich af, wat die groet toch wel kon betekenen. Maar de engel zei tot haar: "Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen." Maria echter sprak tot de engel: “Hoe zal dit geschieden, daar ik geen gemeenschap heb met een man?" Hierop gaf de engel haar ten antwoord: "De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God. Weet, dat zelfs Elisabet, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen en, ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand; want voor God is niets onmogelijk." Nu zei Maria: "Zie, ik ben de dienstmaagd van de Heer; mij geschiede naar uw woord." En de engel ging van haar heen.

We zien links de engel, herkenbaar aan zijn vleugels. In de rechterhand heeft hij een spreuklint met daarop de tekst: ‘Ave Maria, gratia plena’ (= Wees gegroet Maria, vol van genade). Vlak vóór hem een lelie, symbool van Maria’s maagdelijkheid. Met de linkerhand wijst hij naar de hemel, vanwaar de blijde boodschap komt die hij aan Maria doorgeeft. Maria zit geknield op een bidstoel; in de linkerhand een gebedenboekje. Ze kijkt om, gestoord in haar gebed. Boven haar zien we hoe de Heilige Geest in de gedaante van een duif over haar komt.

En ik? Heeft God mijn gebed wel eens ‘gestoord’?
En zou ik het Maria kunnen nazeggen: ‘Zie, ik sta in dienst van de Heer. Laat mij maar gebeuren zoals Hij zegt’?

[ca 1900, glasschilderkunst. Nederland, Den Haag, St-Jacobuskerk. Dries van den Akker s.j./2014.09.13]

Verwijzingen
Lukas 01,26-38: Jaar B advent: 04e zo
Advent 20 dec
Feest 25 maa 0015: Maria-Boodschap
Feest 08 dec 0017 v.Chr.: Maria-Onbevlekt-Ontvangen
Feest 29 september 0000 Aartsengel Gabriël

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties