× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Jezus' openbaar leven

Vooraan in de noordelijke zijbeuk boven het grafmonument van Elisabeth Morgan, bevinden zich vier ramen. Zij geven een overzicht van Jezus’ leven. Het tweede van links bevat enkele taferelen uit zijn openbaar leven.
Het heeft raamnummer 5 in de Oude Kerk.


Van onder naar boven:

. Jezus’ doop in de Jordaan door Johannes de Doper
   [Matteus 3,13-17] [Markus 1,9-11] [Lukas 3,21-22] [Johannes 1,32-34]

. Jezus’ prediking: Bergrede
   [Matteus 5,1-2]

. Jezus’ genezingen
   [Markus 6,55-56] [Lukas 4,40]

. Jezus stilt de storm op het meer
   [Matteus 8,18.23-27] [Markus 4,35-41] [Lukas 8,22-25]Jezus’ doop

In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’
[Markus 1,9-11]

Weer heeft de kunstenaar prachtig gebruik gemaakt van de raamindeling. In het midden staat Jezus met een doek om het middel in de Jordaan. Deze is zo ondiep dat Johannes met een schelp water over zijn hoofd giet. Boven Jezus verschijnt de duif van de Heilige Geest; zijn goddelijk karakter wordt benadrukt door de wolkenband om hem heen. En die palm op de achtergrond? Is dat een verwijzing naar psalm 92,12:
De rechtvaardigen groeien op als een palm…’?
Rechts Johannes de Doper, gekleed in een geelkleurig onderkleed dat tot boven de knieën valt. De kleur verwijst naar het feit dat het kleed gemaakt was van kameelhaar; zo weten de evangelisten te vertellen. Daar overheen heeft hij een donker omslag geknoopt. Hij doopt met de rechterhand; in zijn linkerhand houdt hij een stok vast, waaraan een rood-wit vaantje wappert. Aanduiding van het feit dat Jezus’ overwinning op kwaad en dood hier begonnen is.
Aan de andere kant toeschouwers: op de voorgrond een vrouw in het rood en roze, geknield op één knie; zij kijkt op naar Jezus. Achter haar een moeder in het rood met een kind op de arm, een man in het blauw; daarachter nog anderen.
Door de doop wordt Jezus één van hen. Immers, wie zich laat dopen geeft daarmee te kennen dat er nog iets schoon te wassen valt in zijn of haar leven. Als er voor Jezus nu één ding niet nodig was, dan wel dat hij van zonden gereinigd moest worden. En desondanks schaart Hij zich tussen die mensen. Mensen die nog iets te verlangen, te bidden en te verwachten hebben: zíjn mensen. Dat wordt bevestigd door de stem uit de hemel: ‘Mijn Zoon!’
De duif maakt er een nieuw scheppingsverhaal van. Aan het begin van de schepping zweefde immers de Geest van God over de wateren; vervolgens werd een nieuwe schepping tevoorschijn werd geroepen. Zo zweeft nu over deze mens (in het water!) de Geest van God: nieuwe schepping!

En Johannes [de Doper] getuigde: ‘Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en hij bleef op hem rusten. Nog wist ik niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: “Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest.” En dat heb ik gezien, en ik getuig dat hij de Zoon van God is.’
[Johannes 1,32-34]Bergrede

Toen Jezus de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen…
[Matteus 5,1-2]


In het middelste tracée zit Jezus op een groenkleurige bergachtige knobbel in het landschap. Hij is gekleed in een wit ondergewaad en een rood bovenkleed; het wit van de hemelse zuiverheid en het rood van de liefde. Aan die kleuren zal hij steeds herkenbaar zijn op de ramen in deze kerk. Zijn hoofd steekt af tegen de diepblauwe hemel; aan zijn voeten de menigte die aandachtig naar hem opziet. Zo gezien vormt hij de verbinding tussen de hemel en de aarde. Hij heeft zijn armen gespreid, ten teken dat al die mensen om hem heen van harte welkom zijn. Er bevinden zich opvallend veel vrouwen onder zijn toehoorders. Zij kijken eerbiedig naar hem op. Links op de voorgrond een kaalhoofdige man met de hand aan de wang: in de kunstgeschiedenis betekent dat vaak dat die persoon is overdonderd door het mysterie.
Toch is de opstelling van het tafereel vreemd. We zien Jezus recht in het gezicht. De toehoorders bevinden zich grotendeels achter hem. Zal dat hun luisteren niet bemoeilijken? Effect is wel dat Jezus nu vlak voor míj staat, en zich als het ware tot mij richt…


Jezus geneest zieken

In het hele gebied ontstond een druk komen en gaan van mensen, die zieken op draagbedden meenamen naar elke plaats waarvan ze hoorden dat hij daar was. Overal waar hij kwam, in dorpen, steden en gehuchten, legden ze de zieken op het plein. Ze smeekten hem of ze ten minste de zoom van zijn kleed mochten aanraken. En iedereen die hem aanraakte, werd gered en genas.
[Markus 6,55-56]

Toen de zon was ondergegaan, brachten de mensen al hun zieken naar hem toe, aan welke kwaal ze ook leden. Hij legde hun één voor één de hand op en genas hen.
[Lukas 4,40]


In het middelste tracée: Jezus in zijn witte ondergewaad en rode bovenkleed. Hij buigt zich aandachtig en zorgzaam over een zieke man op een draagstel; legt hem de rechterhand op het voorhoofd en beroert met zijn andere hand lichtjes de rechterhand van de zieke. Deze kijkt vol vertrouwen naar hem op. Op de voorgrond links een man met mismaakte benen en een kruk. Rechts een moeder die haar baby naar Jezus ophoudt. Op de achtergrond naderen mannen die een draagbaar op hun schouders hebben… Het meisje op de voorgrond in het geel, en het kind erachter hebben hun handjes gevouwen in gebed: komen zij de genezing voor iemand anders afsmeken? Vele omstanders kijken toe. Welbeschouwd ben ik één van hen…
Eén voor één genas hij ze, aldus Lukas, die waarschijnlijk zelf arts was, en dus wist waarover hij schreef. Eén voor één. Mij dus ook?


Jezus stilt de storm

Jezus bevindt zich met vier leerlingen in een bootje, dat speelbal is van de elementen. De golven zijn woelig, de leerlingen hebben alle moeite om het bootje en de tuigage in bedwang te houd. De wind gaat tekeer: dat kunnen we zien aan de grillige vormen van de gescheurde zeilen, en aan Jezus’ haren die recht overeind staan. Bliksemschichten schieten langs de hemel.
In het midden staat daar Jezus rechtop - op zich al een wonder in zo’n heftig bewegend bootje. Hij is gekleed in zijn witte ondergewaad en rode bovenkleed. Hij heeft de armen ten hemel gespreid. Even later zal hetnatuurgeweld stilvallen.

Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: ‘Laten we het meer oversteken.’ Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat, en voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: ‘Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?’ Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust.
Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?’ Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen?’

[Markus 4,35-41]

Dit tafereel roept herinneringen op aan het scheppingsverhaal. Zo schiep God orde in de chaos. Zo maakte hij de wereld tot een plek waar mensen veilig konden wonen. Dat is het beeld dat Jezus van God, zijn Vader, wil laten zien. God is sterker dan alle krachten die zich tegen ons, tegen mij keren. Dat is een geloofsuitspraak. Immers, wij verkeren maar al te vaak nog in de chaos. Ons wordt te verstaan…, te geloven gegeven dat - uiteindelijk - God met zijn liefde sterker is. Richt daar je leven op in.

© A. van den Akker s.j.

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties