× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen   hele raam

De Nieuwtestamentische afbeelding
Rechts een oudere vrouw in groen ondergewaad, rood bovenkleed en witte mantel met gouden bies. Achter haar nog juist zichtbaar: haar man die priester is. Hij heeft een boek onder de linkerarm. De vrouw ontvangt Maria tegenover haar, gekleed in blauw ondergewaad en witte mantel met gouden bies. Zij heft haar handen in eerbied. Op de banderol de tekst die zij uitspreekt: ‘Magificat anima mea Dominum’ (= ‘mijn ziel prijst hoog de Heer!’)

Waarom deze afbeelding bij deze bede uit het Wees Gegroet?
Illustratie bij het verhaal dat we kennen onder de naam Maria Visitatie, Maria’s bezoek aan haar bejaarde nicht Elisabeth. Toen de engel aan Maria verscheen om haar te zeggen dat zij de moeder van de Heer zou worden, had zij geantwoord: “Hoe zal dit geschieden, daar ik geen gemeenschap heb met een man?” Hierop had de engel haar ten antwoord gegeven: “De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God. Weet, dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen en, ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand; want voor God is niets onmogelijk.” Daarop was Maria onmiddellijk naar Elisabeth gereisd. ‘Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth.’ De man met boek in de deuropening achter Elisabeth is dus Zacharias. ‘Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; Elisabeth werd vervuld met de heilige Geest en riep met luide stem uit: “Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken, dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft, dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.” En Maria sprak: “Mijn hart prijst hoog de Heer…”’

De vierde bede uit het Wees-Gegroet gaat dus terug op de eerste woorden van Elisabeths begroeting. Maria reageert met een lofzang op de Heer. De Latijnse woorden op de banderol vormen daarvan de openingswoorden.

De Oudtestamentische afbeelding
Rechts zien we een hogepriester compleet met twaalf-belletjesgewaad. Hij heeft de rechterhand ter begroeting van de vrouw tegenover hem. Zij steekt bijna amicaal haar linkerhand op, terwijl ze rechts een vervaarlijk zwaard lichtjes op de schouder laat rusten.
Blijkens het opschrift op de steen waarop de troon staat is dit een illustratie bij Judith 15,10. Ook het boek Judith maakt deel uit van de zogeheten deutero-canonieke boeken: Bijbelboeken van de tweede garnituur. Protestanten spreken hier van apocriefe (niet tot de ware Bijbel behorende) boeken.
Judith heeft de generaal van de vijand door middel van een list onthoofd en daarmee Israël gespaard voor een dreigende ondergang. In gezelschap van de Hoge Raad komt de hogepriester Jojakim haar opzoeken en houdt een lofrede op haar: “U hebt dat alles zelf gedaan, u hebt Israëls heil bewerkt en God heeft daarin zijn genoegen gevonden. Wees gezegend door de almachtige Heer in eeuwigheid.” Een verrassende keuze voor de Oudtestamentische variant op de bede: ‘Gij zijt de gezegende onder de vrouwen.’

© beeldmeditaties.nl

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties