× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Laat toekomen Uw Rijk   hele raam

De Nieuwtestamentische afbeelding
Afgebeeld is Jezus die een toespraak houdt. Hij zit hoger dan de toehoorders om Hem heen. De kunstenaar heeft zijn afbeelding in twee verticale delen verdeeld. In het linker deel zit Jezus met op de voorgrond een vrouw op de rug gezien. Haar gezicht zien we niet. De gezichten van de zes tegenover Hem op het rechter gedeelte kunnen we wel zien. Op de voorgrond een herder met staf; hij luistert met gesloten ogen. Daarachter een moeder met dochtertje. Daarachter weer iemand met een staf. Naast hem een man met een boek en een paarsgekleurde heiligenkrans rond zijn hoofd. Zou de kunstenaar hier Matteus zelf hebben afgebeeld, de evangelist die dit verhaal heeft opgeschreven? Hij kijkt niet naar Jezus, maar naar mij, de toeschouwer. Schuin achter hem nog een man die luistert. Afgezien van de man met het boek zijn alle ogen gericht op Jezus.

Waarom een afbeelding van de Bergrede bij deze bede uit het Onze Vader?
We nemen aan dat hier de Bergrede is afgebeeld (Matteus 5-7). Het is tijdens die rede dat Jezus Onze-Vadergebed uitspreekt (06,09-13), het gebed waarop deze reeks afbeeldingen is gebaseerd. Waarin dus ook de bede klinkt: 'Laat toekomen uw Rijk'; of in de meer moderne versie: 'Uw Rijk kome.'
Even verderop zegt Hij ook nog (Matteus 6,25.33): 'Weest niet bezorgd voor uw leven, wat ge zult eten en wat ge zult drinken, en ook niet voor uw lichaam, wat ge zult aantrekken. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam niet meer dan de kleding? [-] Maar zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid: dan zal dat alles u erbij gegeven worden.'

De Oudtestamentische afbeelding
God de Heer geeft aan Mozes de twee stenen tafelen waarop de Tien geboden gegrift staan.
Exodus 31,18: 'Toen JHWH op de SinaÔ zijn woorden tot Mozes beŽindigd had, overhandigde Hij hem twee platen met de tekst van het verbond, stenen platen, waarop de vinger Gods die tekst had geschreven.'
Op de linker tafel de eerste drie: zij gaan over ons gedrag jegens God. Op de rechter de overige zeven: zij gaan over ons gedrag jegens de medemensen.
God rijst vanaf zijn middel op uit een wolkenkrans. Net als Jezus heeft Hij een kruisnimbus rond zijn hoofd. Mozes is herkenbaar aan de twee stralen de als horens uit zijn hoofd omhoog schieten. Deze wijze van afbeelden is een gevolg van een verkeerde vertaling van de tekst nog stammend uit de tijd de eerste van het christendom. Er staat dat Mozes na een ontmoeting met God van de berg afdaalde, 'met stralen rond zijn hoofd' (Exodus 34,29-30): dit laatste werd indertijd vertaald: 'met horens op zijn hoofd'.

Verband Oud- en Nieuwtestamentische tekst
Het is geen toeval dat in dit raam Jezus en Mozes met elkaar in verband worden gebracht. Volgens sommige Bijbeluitleggers (exegeten) presenteert de evangelist Matteus ons Jezus als de nieuwe Mozes. Juist zoals Mozes op een berg de Wet van God ontving en aan zijn volk doorgaf, zo doet Jezus dat op zijn beurt tijdens de Bergrede.

© beeldmeditaties.nl

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties