× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Uw wil geschiede op aarde zooals in den hemel   hele raam

De Nieuwtestamentische afbeelding
Jezus is afgebeeld tijdens zijn gebed in Getsemani, ook wel 'Olijfberg' of 'Hof van Olijven' genoemd. Weer heeft de kunstenaar de afbeelding verdeeld in twee verticale delen. Links zien we Jezus, herkenbaar aan de kruisnimbus rond zijn hoofd, in hurkhouding geknield op zijn rechter knie. Hij is gekleed in een wit ondergewaad (kleur van de zuiverheid en de onschuld) en een rode mantel (kleur van bloed en liefde). Hij wijst met zijn rechterhand naar de grond. Op de achtergrond het toegangspoortje tot de tuin.
Tegenover hem, op de rechterkant van de afbeelding: een engel, herkenbaar aan zijn vleugels, die Jezus een kelk toont. De engel is gekleed in een blauw-paars ondergewaad (kleur van de hemelsfeer) en een witte mantel. Jezus kijkt op naar de engel: zijn houding drukt onderdanigheid uit, versterkt door de linkerhand die in eerbied lichtjes is opgeheven.

Waarom een afbeelding van Jezus met de engel bij deze bede uit het Onze Vader?
De afgebeelde gebeurtenis vindt plaats op de vooravond van Jezus' lijden. Alle vier de evangelisten vertellen erover. Er is er echter maar n die vermeldt dat daar een engel aan Jezus verscheen: Lukas (22,39-43): 'Hij ging nu naar buiten en begaf zich volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. Ook de leerlingen gingen met Hem mee. Ter plaatse aangekomen sprak Hij tot hen: "Bidt, dat je niet op de bekoring ingaat." Hij verwijderde zich van hen, ging ongeveer een steenworp verder, wierp zich op de knien en bad: "Vader, als Gij wilt, laat dan deze beker Mij voorbijgaan. Maar toch: niet mijn wil, maar uw wil geschiede." Nu verscheen Hem een engel uit de hemel om Hem te sterken.'
We herkennen op de afbeelding verschillende elementen uit Lukas' weergave: Dat Jezus zich van zijn leerlingen verwijderd heeft: Hij is hier alleen; de leerlingen zijn niet te zien. Dat Hij zich op zijn knien heeft geworpen. Dat Hem een engel verschijnt. De kunstenaar heeft de engel de kelk in handen gegeven die Jezus kennelijk in zijn gebed vr zich zag. Die kelk is symbool van het lijden dat Hem te wachten staat. Blijkens het verhaal heeft Jezus hier zijn eigen gebed gebeden: 'Vader, [-] uw wil geschiede.'

De Oudtestamentische afbeelding
Weer bestaat de afbeelding uit twee verticale gedeelten. Links zien we een oudere man met baard. Hij heeft een blauwe mantel om het blote lijf geslagen. Klaarblijkelijk een profeet: zij waren herkenbaar aan hun profetenmantel. In zijn rechterhand heeft hij een banderol met onleesbare tekens. Met zijn linkerhand maakt hij het gebaar van goddelijk onderricht.
Tegenover hem, rechts op de afbeelding, twee luisteraars. De achterste man, in het paars, heeft de vingertoppen van zijn handen tegen elkaar geplaatst. Zo luistert iemand die zo zijn bedenkingen heeft. De man rechts in het witte gewaad met gouden bies kijkt minzaam neer op de profeet.
Klaarblijkelijk een illustratie bij Jeremia 5,4-5, met name bij vers 5. Het gaat uitdrukkelijk over het kennen van de wil van God. De twee mannen op de afbeelding staan voor de rijken die de wil van God weliswaar kennen, maar er niet van willen weten: 'Ik dacht eerst: 'Dat zijn de armen. Die weten niet beter, die kennen de wil van JHWH niet; ze weten niet wat God van hen vraagt. Ik ga naar de aanzienlijken en richt mij tot hen. Zij kennen de wil van JHWH; zij weten wat God van hen vraagt.' Maar ook zij hadden het juk afgeschud, de banden stuk getrokken.'

© beeldmeditaties.nl

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties