× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan ons schuldenaren   hele raam

De Nieuwtestamentische afbeelding
Weer heeft de kunstenaar de afbeelding verdeeld in twee verticale helften. Rechts: Jezus, gekleed in zijn witte ondergewaad en rode mantel, die blijkbaar is gevoerd met een paars-blauwe voering. Achter Hem: een tafeldienaar. In het linker gedeelte ligt op de voorgrond voor Jezus' voeten geknield: een vrouw, in een blauw ondergewaad en een bruine mantel. Voor haar staat een zalfpotje met een doek. Boven haar twee rijk geklede mannen die met reserve dit tafereel aanzien.

Waarom deze afbeelding bij deze bede uit het Onze Vader?
Deze afbeelding is een illustratie bij een verhaal van Lukas (7,36-48): 'Een van de FarizeeŽn vroeg Hem eens bij zich te eten. Hij trad het huis van de FarizeeŽr binnen en ging aanliggen. Een vrouw nu die in de stad als een zondares bekend stond, was te weten gekomen, dat Jezus in het huis van de FarizeeŽr te gast was. Zij nam een albasten vaasje met balsem mee en ging schreiend achter Hem, bij zijn voeten, staan. Haar tranen maakten zijn voeten nat, die ze met haar hoofdhaar afdroogde. Zij kuste ze keer op keer en zalfde ze met de balsem. Toen de FarizeeŽr die Hem uitgenodigd had dit zag, zei hij bij zichzelf: "Als dit een profeet was zou Hij weten wie en wat voor een vrouw het is die Hem aanraakt; het is immers een zondares." Jezus gaf hem ten antwoord: "Simon, Ik heb u iets te zeggen," waarop deze zei: "Zeg het, Meester." "Een geldschieter had twee schuldenaars, de een was hem vijfhonderd, de ander vijftig denariŽn schuldig. Omdat zij die niet konden teruggeven, schold hij ze aan allebei kwijt. Wie van hen zal nu het meest van hem houden?" "Ik veronderstel," antwoordde Simon, "diegene aan wie hij het meeste heeft kwijtgescholden." Jezus zei tot hem: "Uw oordeel is juist." Daarop keerde Hij zich tot de vrouw en zei tot Simon: "Ge ziet die vrouw daar? Ik kwam uw huis binnen; gij hebt niet eens water over mijn voeten gegoten, maar mijn voeten zijn nat geworden door haar tranen en zij heeft ze met haar haren afgedroogd. Gij hebt Mij niet eens een kus gegeven, maar zij hield, sinds Ik binnenkwam, niet op mijn voeten te kussen. Gij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd, maar zij heeft mijn voeten gezalfd met balsem. Daarom zeg Ik u: haar zonden zijn haar vergeven, al waren ze vele, want zij heeft veel liefde betoond. Aan wie weinig wordt vergeven, hij betoont weinig liefde." Daarop sprak Hij tot haar: "Uw zonden zijn vergeven."
Een welgekozen illustratie bij de bede uit het Onze Vader: 'Vergeef ons onze schulden.'

Misschien ten overvloede: de vrouw wordt dus niet vergeving aangezegd, omdat zij veel liefde betoont. Juist andersom. Zij kan veel liefde betonen, omdat haar veel vergeven is!

De Oudtestamentische afbeelding
Ook beneden is de afbeelding weer in tweeŽn verdeeld. Links een koning op zijn troon, compleet met kroon en scepter. Gekleed in een rood ondergewaad en een witte mantel, met goud afgebiesd. Hij heeft de hand aan de wang ten teken van inkeer en bezinning. Tegenover hem een profeet in blauw ondergewaad en witte mantel.
Het betreft koning David die overspel heeft gepleegd met zijn buurvrouw Batseba met haar zwangerschap tot gevolg. Een overtreding van de Tien Geboden. Om die misstap te verdoezelen heeft hij haar man doen sneuvelen in de strijd en uit 'menslievendheid' de arme weduwe bij zich in het paleis genomen. De profeet Nathan confronteert hem met deze zonde. De koning erkent zijn wandaad en betuigt spijt. Waarop de profeet hem vergeving aanzegt. Maar de straf zal zwaar zijn (2 Samuel 11,1-12,14).

© beeldmeditaties.nl

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties