× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
En leid ons niet in bekoring   hele raam

De Nieuwtestamentische afbeelding
Alle aandacht op deze afbeelding gaat naar Jezus, herkenbaar aan zijn kruisnimbus, door het nadrukkelijke rood van zijn mantel met paarse voering. Hij richt zich tot drie van zijn leerlingen die op de grond zitten en vandaar naar Hem opzien; alle drie zijn aangeduid met een heiligenkransje rond hun hoofd. Op de voorgrond links, gehuld in blauw en zilverbruin: Petrus, herkenbaar aan zijn rondgeschoren haar en baard. In zijn rechterhand heeft hij een boek. In zijn linker is nog juist het gevest van een zwaard zichtbaar. Boven hem een jongere leerling in rood ondergewaad: Johannes. Rechts op de voorgrond, in blauw en bruin: Jacobus, de broer van Johannes. Boven Johannes verschijnt een engel met een kelk in de hand.

Waarom deze afbeelding bij deze bede uit het Onze Vader?
We bevinden ons in Getsemani, de Hof van Olijven. Hij had Petrus, Johannes en Jacobus met zich meegenomen. 'Hij begon bedroefd en beangst te worden. Toen sprak Hij tot hen: "Ik ben bedroefd tot stervens toe. Blijft hier en waakt met Mij." Nadat Hij een weinig verder was gegaan, wierp Hij zich plat ter aarde en bad: "Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan. Maar toch: niet zoals Ik wil, maar zoals Gij wilt." Toen ging hij naar zijn leerlingen en vond hen in slaap; en Hij sprak tot Petrus: "Ging het dan uw krachten te boven een uur met Mij te waken? Waakt en bidt, dat gij niet op de bekoring ingaat. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak." (Matteus 26,37-41). Deze afbeelding speelt dus enkele ogenblikken later dan zojuist, toen we Jezus zagen bidden: 'Vader, uw wil geschiede.' Teruggekeerd bij zijn leerlingen vindt Hij hen in slaap en maant hen te waken en niet op de bekoring in te gaan.

'Slapen' heeft in deze context een dubbele betekenis. Het staat symbool voor het veronachtzamen van Jezus' levenswijze. Dat is dan ook de bekoring waarin je gebracht zou kunnen worden op moeilijke momenten.
Daarop duidt ook dat zwaard in de hand van Petrus. Meteen hierna horen we dat Jezus wordt gearresteerd door een bende onder leiding van Judas, een van zijn twaalf intieme leerlingen. Petrus zal er met het zwaard op inhakken om Jezus te beschermen. maar Deze zal hem bezweren het zwaard weg te doen. Zelfs geweld wil Hij tegemoet treden met verdraagzaamheid, liefde, barmhartigheid en vergevingsgezindheid.

De Oudtestamentische afbeelding
Ook hier is de afbeelding in tweeŽn verdeeld. Rechts staat een vrouw, met losse haren (teken van boetvaardigheid) en gevouwen handen. Zij is in wit en goud gekleed. Een hand uit de hemel wijst op haar. Zij staat aan de goede kant.
Tegenover haar een rechter op zijn stoel die beschuldigend zijn handen legt op twee rijk geklede mannen die voor zijn rechterstoel neerliggen. Het betreft een scŤne uit het boek DaniŽl, beschreven in hoofdstuk 13. De twee mannen, eerbiedwaardige ouderlingen, hebben de vrouw Susanna bespied, toen zij een bad nam in de tuin en haar voorgesteld overspel te plegen. Toen heeft zij het op een gillen gezet. De twee hadden geprobeerd zich uit deze netelige situatie te redden door te getuigen dat zij Susanna hadden betrapt met een jongeman die hun te vlug af was geweest en had weten te ontsnappen. Het getuigenis van twee mannen werd indertijd beschouwd als een vaststaand feit. Zeker als het twee ouderlingen betrof. De rechter DaniŽl echter toonde aan dat zij logen en zij werden veroordeeld.
Passende illustratie bij de bede: 'Leid ons niet in bekoring.'

© beeldmeditaties.nl

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties