× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Wees gegroet Maria   hele raam

De Nieuwtestamentische afbeelding
De afbeelding is verdeeld in twee verticale helften. Rechts: Maria in blauwe mantel (kleur van de hemel) met gouden bies. Geknield op haar bidstoel met een gebedenboek in de hand. Ze draait zich om naar de engel achter haar in rood ondergewaad (kleur van de liefde) en witte mantel (kleur van de zuiverheid) met rijk bewerkte gouden bies. Met de rechterhand maakt de engel een zegengebaar, met de linker reikt hij een lelietak aan, symbool van de zuiverheid: verwijst naar de maagdelijkheid van Maria.
De engel is een boodschapper van Godswege. God is dan ook boven de engel afgebeeld, in een wolkenband ten halve lijve, eveneens in rood en wit. Zijn handgebaar duidt erop dat Hij iets kostbaars uit handen geeft en aan Maria toevertrouwt. Vanuit zijn linkerhand - rechts boven - vertrekt een duif, symbool van de heilige Geest, wiens stralen op Maria neerkomen.

Waarom deze afbeelding bij deze bede uit het Wees Gegroet?
Deze afbeelding is een illustratie bij het verhaal van Maria Boodschap (of Annunciatie), te vinden in het evangelie van Lukas (1,26-38): ‘In de zesde maand werd de engel Gabriel van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David; de naam van de maagd was Maria. Hij trad bij haar binnen en sprak: “Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u!” Zij schrok van dat woord en vroeg zich af, wat die groet toch wel kon betekenen. Maar de engel zei tot haar: “Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen.” Maria echter sprak tot de engel: “Hoe zal dit geschieden, daar ik geen gemeenschap heb met een man?” Hierop gaf de engel haar ten antwoord: “De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u over-schaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God. Weet, dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen en, ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand; want voor God is niets onmogelijk.” Nu zei Maria: “Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord.”’ Waar de vertaling hierboven geeft: ‘Verheug u, begenadigde…’, kan men ook lezen ‘Wees gegroet…’: de woorden waar het Wees-Gegroet-gebed tot Maria dus mee begint.

De Oudtestamentische afbeelding
Illustratie bij het verhaal van de zondeval (Genesis 3). Adam en Eva hebben Gods gebod overtreden doordat ze - op ingeven van de slang (zie afbeelding) - van de boom van kennis van goed en kwaad hebben gegeten. Ze worden gestraft. Maar aan de slang wordt in het vooruitzicht gesteld dat er vijandschap zal zijn tussen zijn zaad en dat van de vrouw. Christenen hebben daar - achteraf - een voorspelling in gezien van Jezus, de goddelijke Zoon van Maria, die het kwaad kwam overwinnen.

© beeldmeditaties.nl

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties