× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Vol van genade   hele raam

De Nieuwtestamentische afbeelding
De afbeelding is verdeeld in twee verticale helften. Links Maria, gekleed in een rood ondergewaad (kleur van de liefde) en een witte mantel (kleur van de zuiverheid) met gouden bies. Zij heeft de ogen gesloten en haar armen voor de borst gekruist: aanduidingen dat zij in gebed verzonken is. Zij wordt omgeven door een gouden ellipsvormige mandalla. Zij staat op een gouden maansikkel waar zich een slang omheen kronkelt. Zij wordt gedragen door een wolkenkrans; op de achtergrond: een donkere hemel waartegen gouden sterren blinken. Ook haar hoofd is omgeven door een krans van witte sterren.
Tegenover haar: drie engelen. De onderste houdt een lelie vast, symbool van maagdelijkheid; de middelste een kroon, ten teken dat Maria Koningin van de hemel is. De handgebaren van de bovenste engel duiden op eerbied.

Waarom deze afbeelding bij deze bede uit het Wees Gegroet?
Deze afbeelding is geïnspireerd op een tekst uit het laatste Bijbelboek Openbaring (12,1): ‘En er verscheen een groot teken aan de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.’ In de katholieke traditie meende men in die vrouw aan de hemel Maria te herkennen. Vervolgens zag men in deze afbeelding een illustratie voor het feit dat zij Onbevlekt Ontvangen was, vanaf het begin van haar bestaan als mens, dus reeds als beginnend embryo in de moederschoot, gevrijwaard van erfzonde. Dit natuurlijk niet op basis van enige eigen verdienste, maar van pure genade. Zo is deze afbeelding gekozen als illustratie voor de bede: ‘Vol van genade’.

De Oudtestamentische afbeelding
Blijkens het onderschrift op de draagsteen van de troon is dit een illustratie bij Esther 15,13. Dit vers maakt deel uit van de zogenoemde deutero-canonieke (voor protestanten ‘apocriefe’ = niet deel uitmakend van de eigenlijke Bijbel) aanvullingen op het boek Esther, ook wel aangeduid met ‘Aanvulling E’.
In dit gedeelte wordt verteld hoe koningin Esther zich met twee kameniersters naar haar gemaal, de Perzische koning Ahaveros, begeeft om hem een smeekbede te doen. Zij heeft zich zo mooi mogelijk gemaakt. Aanvankelijk is de koning vertoornd, waarop zij flauw valt. Dat vermurwt de koning en hij spreekt haar bemoedigend toe: ‘Wees gerust, u hoeft niet te sterven. Kom maar naderbij.’

Klaarblijkelijk heeft de kunstenaar (of zijn opdrachtgever!) in de genade van de ontzagwekkende Perzische koning een afspiegeling gezien van Gods ontzagwekkende heerlijkheid op zijn troon in de hemel, waartoe Maria als genadig uitverkoren koningin mag naderen.

© beeldmeditaties.nl

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties